You are here:

POSTANI ČLAN LAS ZGORNJA GORENJSKA – BOJA

Na gorenjskem podeželju je bilo v zadnjih 15 letih izvedenih veliko raznolikih projektov, ki so bili financirani s strani evropskega programa LEADER. Osnovno načelo ukrepa je spodbujanje lokalnega razvoja po principu »od spodaj navzgor«, kar lokalnim deležnikom omogoča, da z oblikovanjem lokalnih partnerstev, t. i. lokalnih akcijskih skupin (LAS), aktivno odločajo o prednostnih nalogah in razvoju domačega okolja.

Do nedavnega sta na Gorenjskem delovali dve LAS, zaradi učinkovitejšega obvladovanja območja po principu »od spodaj navzgor« pa so župani vseh sedmih občin Zgornje Gorenjske (Bled, Bohinj, Gorje, Jesenice, Kranjska Gora, Radovljica in Žirovnica) za programsko obdobje do leta 2027 soglasno potrdili odločitev za ustanovitev nove LAS z imenom LAS Zgornja Gorenjska – BOJA.

Območje LAS Zgornje Gorenjska – BOJA predstavlja zaokroženo geografsko in družbeno funkcionalno celoto, ki jo določajo varovane naravne vrednote, skupna zgodovina, notranja družbena povezanost in skupen razvoj na področju turizma, mobilnosti, kmetijstva in podeželja nasploh. Triglavski narodni park sega na območje petih občin na območju nove LAS, še tesneje pa vseh sedem občin povezuje Biosferno območje Julijske Alpe – BOJA, za katerega je značilno, da vzdržuje ravnovesje med ljudmi in naravo, med biotsko pestrostjo in trajnostnim razvojem z ohranjanjem kulturnih vrednot.

Ker je LAS partnerstvo različnih deležnikov iz javnega, gospodarskega in socialnega/nevladnega sektorja, je za čim bolj učinkovito izvajanje pristopa LEADER/CLLD ključno sodelovanje čim širšega kroga javnih zavodov in drugih organizacij javnega prava, podjetij, samostojnih podjetnikov, kmetij s tržno dejavnostjo, društev, zasebnih zavodov ter drugih nevladnih organizacij z območja občin Bled, Bohinj, Gorje, Jesenice, Kranjska Gora, Radovljica in Žirovnica.

S SVOJIMI IZKUŠNJAMI IN ZNANJEM LAHKO POMEMBNO PRISPEVATE K RAZVOJU OBMOČJA, NASLAVLJANJU IZZIVOV IN SKUPAJ Z NAMI SOUSTVARJATE NOVE ZGODBE.

 

Za včlanitev izpolnite spodnjo pristopno izjavo
ter nam jo pošljete na naslov

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske

Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice.

PRISTOPNA IZJAVA