You are here:

LAS Zgornja Gorenjska – BOJA je na drugi skupščini soglasno potrdil osnutek strategije lokalnega razvoja:

V sredo, 19. 7. 2023 je v prostorih dvorane Čebelarskega centra v Lescah potekala druga skupščina Lokalne akcijske skupine Zgornja Gorenjska – BOJA. Skupščina je bila sklicana z namenom potrditve Strategije lokalnega razvoja.

Na skupščini je bilo od 87 članov LAS-a prisotnih 49. Glede na obdobje dopustov je to izredno visoka udeležba in kaže na zainteresiranost članov k temu, da novoustanovljeni LAS dejansko s svežimi projekti in povezovanjem različnih deležnikov prispeva h kakovosti bivanja na podeželju Zgornje Gorenjske.

Po uvodnem nagovoru predsednika LAS-a Leopolda Pogačarja in Eve Štravs Podlogar, direktorice Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, ki je vodilni partner LAS-a, je bil osnutek strategije predstavljen prisotnim članom.

Po krajši razpravi, kjer so udeleženci izmenjali določene poglede na pripravljen dokument in ga predvsem pohvalili, je bila strategija brez glasu proti soglasno sprejeta.

Pri oblikovanju strategije je vodilni partner vključeval vse člane LAS-a in tudi širšo javnost. Oblikovana je bila na osnovi informacij, pridobljenih na različnih delavnicah, spletne ankete in drugih individualnih pogovorov s strokovnjaki iz različnih področij. Osnova za oblikovanje strategije so bili razvojni programi sedmih občin, ki so povezane v  LAS Zgornja Gorenjska – BOJA, Regionalni razvojni program Gorenjske, Razvojni načrt za BOJA kot trajnostne turistične destinacije in različni statistični podatki, vezani na ta del Slovenije.

Na osnovi prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti, ki so bile prepoznane za območje, so bile definirane potrebe in potenciali, ki so bili izhodišče za oblikovanje ukrepov. Ukrepi so oblikovani tako, da spodbujajo inovativnost, sodelovanje vseh sektorjev in vključevanje partnerjev iz različnih strok, z različnimi kompetencami in znanji. Pričakuje se precejšnje multiplikacijske učinke, ki bodo dodali vrednost lokalnim proizvodom in storitvam ter bogatili socialni kapital skupnosti.

Namen ukrepa A: Podjetno podeželje Zgornje Gorenjske, je povezovati in spodbujati lokalne akterje k prepoznavanju in udejanjanju trajnostnih podjetniških priložnosti v sinergiji med turizmom, kmetijstvom in ohranjanjem kulturne dediščine.

ukrepom B: Živa in pristna Zgornja Gorenjska želimo aktivirati lokalno prebivalstvo k skupnim projektom, ki bodo povezali različne skupine med seboj, te pa bodo zgradile močno lokalno skupnost, ki bo ponosna na to, od kod izvira in bo znala poskrbeti za ranljive skupine.

Vodilo ukrepa C: Pametna Zgornja Gorenjska je vsemu podeželskemu prebivalstvu LAS-a omogočiti dostopnost do storitev s povezovanjem različnih sektorjev, uvajanjem digitalnih rešitev in tem ohraniti poseljenosti vasi in manjših naselij.

Z ukrepom D: Odporna in neokrnjena Zgornja Gorenjska želimo okrepiti osveščanje prebivalcev in turistov o pomenu ohranjanja in varovanja narave in naravne dediščine območja, učinkovite rabe energije in ravnanje z odpadki.

Upravičeno območje za črpanje sredstev sklada ESRR je celotno območje LAS, za sklad EKSRP pa je izvzeto območje mestnega naselja Jesenice.

Strategija lokalnega razvoja LAS Zgornja Gorenjska – BOJA do 2027-elektronski podpis!