Zgornja Gorenjska raste skupaj!

Če si želite aktivno pristopiti k razvoju podeželja Zgornje Gorenjske, je to edinstvena priložnost za vas.

 

Evropska skupnost v novem programskem obdobju ponuja nove možnosti za razvoj podeželja preko intervencij v lokalne akcijske skupine (LAS). LAS Zgornja Gorenjska – BOJA je lokalno partnerstvo, ki deluje z namenom priprave in izvajanja strategije lokalnega razvoja v občinah Bled, Bohinj, Gorje, Jesenice, Radovljica, Kranjska Gora in Žirovnica, ki jih združuje enotno Biosferno območje Julijske Alpe (BOJA).

 

Ob ustanovitvi LAS Zgornja Gorenjska – BOJA 23. februarja 2023 je bilo v LAS včlanjenih 72 članov, ki prihajajo iz javnega, gospodarskega in nevladnega sektorja. LAS Zgornja Gorenjska – BOJA je vključujoč, torej odprt za nove člane s poudarkom na mladih, ženskah in drugih ranljivih skupinah, kar odpira priložnosti, prinaša nove ideje, inovacije in krepi lokalno povezanost. Včlanite se lahko z izpolnitvijo pristopne izjave. Člani LAS ZG BOJA so za vodilnega partnerja izbrali Razvojno agencijo Zgornje Gorenjske (RAGOR), katere naloga je, da LAS-u nudi vso potrebno tehnično in kadrovsko podporo za delovanje.

 

S pristopom »od spodaj navzgor« in aktivno vključenostjo vseh zainteresiranih, ki dobro poznajo lokalno tematiko, želi Evropska skupnost krepiti medsebojno podporo in zaupanje, povečati medsektorsko, medregionalno in mednarodno sodelovanje. Cilj takega delovanja so bolj trajnostni projekti, ker izhajajo neposredno iz potreb lokalnega razvoja.

Le z aktivnim vključevanjem vseh zainteresiranih že v fazi priprave strategije lokalnega razvoja bo le-ta lahko osnova za kasnejše projekte v programskem obdobju do 2027, ki bodo prinesli nova delovna mesta, rast in vključenost vseh, s posebnim poudarkom na vključevanju žensk in ogroženih skupin.

 

Skupaj z vami želimo pripraviti strokovno in kakovostno Strategijo lokalnega razvoja do leta 2027, ki bo temeljila na podlagi potreb, izzivov in idej, izhajajočih iz lokalnega okolja.

 

Sodelujete lahko tako, da na spletni strani LAS Zgornja Gorenjska – BOJA izpolnite kratko spletno anketo, v kateri boste izrazili svoje videnje o razvoju Zgornje Gorenjske. Če že imate izdelano projektno idejo, jo na kratko opišite v priloženem obrazcu in nam izpolnjenega pošljite na mail info@las-zg-boja.si. Vse projektne ideje bodo obravnavane strogo zaupno.

 

Z namenom oblikovanja strategije bo RAGOR organiziral štiri tematske delavnice.