LAS Zgornja Gorenjska – BOJA je vključujoč, torej odprt za nove člane, s poudarkom na mladih, ženskah in drugih ranljivih skupinah, kar odpira priložnosti, prinaša nove ideje, inovacije in krepi lokalno povezanost.

Članstvo v LAS Zgornja Gorenjska – BOJA

Kako postati član LAS Zgornja Gorenjska – BOJA?

Članstvo je prostovoljno in dostopno vsem pod enakimi pogoji. Vključitev v LAS predpostavlja odgovorno in aktivno delovanje v prid celostnemu in trajnostnemu razvoju območja LAS.

Član LAS je lahko:

  • polnoletna fizična oseba, ki ima stalno bivališče na območju LAS,
  • pravna oseba, ki ima sedež, registrirano izpostavo, podružnico, organizacijsko enoto oziroma poslovno enoto na območju LAS,
  • pravna oseba javnega prava, ki deluje na območju LAS, ali
  • nevladna organizacija v javnem interesu, ki deluje na območju LAS.

Kandidat za članstvo v LAS izpolni Pristopno izjavo o članstvu v Lokalni akcijski skupini LAS Zgornja Gorenjska – BOJA (LINK), s katero se zaveže, da bo deloval v skladu s Pogodbo o ustanovitvi lokalnega partnerstva in njenimi morebitnimi aneksi in ostalimi akti LAS ter upošteval pravila partnerskega pristopa. Kandidat za članstvo se je dolžan seznaniti z vsebino teh dokumentov.
V primeru pravnih oseb pristopno izjavo izpolnijo njihovi zakoniti zastopniki, ki so jim kot takim podeljene pravice in dolžnosti članov LAS. Vsakega kandidata oziroma člana LAS lahko zastopa le ena oseba.

Člani, ki želijo pristopiti v LAS Zgornja Gorenjska – BOJA, po podpisu Pogodbe o ustanovitvi lokalnega partnerstva (LINK) s podpisom pristopne izjave potrjujejo, da se strinjajo z vsebino pogodbe in postanejo člani, ko upravni odbor s sklepom potrdi, da oseba izpolnjuje pogoje za pristop.

TABELA ČLANOV