LAS Zgornja Gorenjska - BOJA

Oblikovanje

Območje občin Bled, Bohinj, Gorje, Jesenice, Kranjska Gora, Radovljica in Žirovnica je bilo v programskem obdobju 2014−2020 vključeno v Lokalno akcijsko skupino Gorenjska košarica.

Zaradi učinkovitejšega obvladovanja tako velikega območja po principu od spodaj navzgor, ki je osnova pristopa programa LEADER/CLLD, so župani Zgornje Gorenjske na koordinacijskem sestanku dne 4. 1. 2022 soglasno potrdili odločitev za ustanovitev novega LAS z imenom LAS Zgornja Gorenjska – BOJA.

Ustanovna skupščina LAS je potekala v četrtek, 23. 2. 2023 v prostorih banketne dvorane Kolpern na Jesenicah. Na Ustanovni skupščini je 72 članov, od katerih je bilo 30 predstavnikov javnega sektorja, 23 iz gospodarstva in 19 nevladnih organizacij podpisalo Pogodbo o ustanovitvi lokalnega partnerstva.

 

POGODBO O USTANOVITVI LOKALNEGA PARTNERSTVA

ANEKS ŠTEVILKA 1 K POGODBI O USTANOVITVI LOKALNEGA PARTNERSTVA LAS ZGORNJA GORENJSKA – BOJA_26.10.23 

Partnerstvo javnega, gospodarskega in zasebnega sektorja je oblikovano z namenom spodbujanja celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnih območij po pristopu »od spodaj navzgor« in s ciljem uresničevanja lokalnih razvojnih potreb in doseganja zastavljenih ciljev opredeljenih v Strategiji lokalnega razvoja, do leta 2027.

Partnerstvo javnega, gospodarskega in zasebnega sektorja je oblikovano z namenom spodbujanja celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnih območij po pristopu »od spodaj navzgor« in s ciljem uresničevanja lokalnih razvojnih potreb in doseganja zastavljenih ciljev opredeljenih v Strategiji lokalnega razvoja, do leta 2027.

Osebna izkaznica

Lokalna akcijska skupina Zgornja Gorenjska – BOJA
Ime LAS Lokalna akcijska skupina Zgornja Gorenjska – BOJA 

(Biosferno območje Julijske Alpe)

Naslov LAS Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice
Naslov varnega elektronskega predala ragor.las-zg-boja@vep.si
Elektronski naslov LAS info@las-zg-boja.si
Spletna stran LAS www.las-zg-boja.si
Predsednik LAS Leopold Pogačar
Vodilni partner LAS Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Naslov vodilnega partnerja LAS Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice
Številka transakcijskega računa LAS 0124 1600 0000 583
Velikost območja LAS 1.016 km2
Število prebivalcev LAS 69.956 (56.345 – samo prebivalci v naseljih pod 10.000)
Vključene občine  Bled, Bohinj, Gorje, Jesenice, Kranjska Gora, Radovljica, Žirovnica (7)
Kohezijska regija  Zahodna Slovenija
Financiranje SLR EKSRP ESRR

Predstavitev

sofinancirane aktivnosti

Naziv aktivnosti: Podpora za tekoče stroške in stroške animacije v okviru Lokalne akcijske skupine LAS Zgornja Gorenjska – BOJA za programsko obdobje 2021–2027

Opis: Podpora za tekoče stroške in stroške animacije je namenjena za sofinanciranje stroškov, ki nastanejo pri upravljanju in delovanju LAS, vključno s spremljanjem in vrednotenjem odobrene SLR, animaciji območja LAS in pomoči potencialnim upravičencem za razvijanje projektnih idej in pripravo operacij.

Cilja: Pri oblikovanju strategije lokalnega razvoja se je sledilo obema ključnima ciljema po posameznem skladu.

Cilj za sklad ESRR 

Specifični cilj 9.2: »Spodbujanje celostnega in vključujočega socialnega, gospodarskega in okoljskega lokalnega razvoja, kulture, naravne dediščine, trajnostnega turizma in varnosti na območjih, ki niso mestna območja.«

 

Cilj za sklad EKSRP 

Specifični cilj SC8: »Spodbujanje zaposlovanja, rasti, enakosti spolov, vključno s participacijo žensk v kmetovanju, socialne vključenosti in lokalnega razvoja na podeželju, vključno s krožnim biogospodarstvom in trajnostnim gozdarstvom.«

Glavne aktivnosti za doseganje ciljev:

 

 • upravljanje izvajanja odobrene SLR in uresničevanje ukrepov SLR ter delovanje LAS za celotno programsko obdobje;
 • aktivnosti osebja pri vodilnem partnerju, vključno z usposabljanjem za potrebe upravljanja LAS;
 • aktivnosti, vezane na odnose z javnostjo, promocijo LAS in mreženje;
 • priprava nediskriminatornega in preglednega izbirnega postopka in meril ter drugih internih navodil LAS, ki preprečujejo navzkrižje interesov in zagotavljajo, da noben sektor ne nadzoruje odločanja o izboru projektov;
 • ureditev dostopa do ustreznega informacijskega sistema posameznega sklada pred vlaganjem vlog in zahtevkov za izplačilo v informacijski sistem;
 • priprava in objava javnih pozivov za zbiranje predlogov projektov, preveritev zakonitosti projektov, določitev zneska podpore, izbor projektov ter izbor drugih projektov, skupaj z organi LAS;
 • pošiljanje vlog in zahtevkov za izplačilo za posamezne podpore iz te uredbe v skladu s posebnimi pogoji posameznega sklada iz te uredbe;
 • pred pošiljanjem zahtevka za izplačilo izvedba preverjanja, če so projekti izvedeni skladno s potrjeno vlogo ter da so sofinancirani projekti označeni v skladu s pravili označevanja, določenimi za posamezni sklad;
 • krepitev zmogljivosti lokalnih akterjev za razvoj in izvajanje projektov ter skrb za informiranost upravičencev v zvezi s pravicami in dolžnostmi tudi po zadnjem izplačilu sredstev;
 • animacija območja, zagotavljanje informacij zainteresiranim prebivalcem na območju LAS z namenom zagotavljanja informacij in spodbujanja izvajanja SLR, spodbujanje izvajanja projektov ter pomoč morebitnim upravičencem pri pripravi projektov;
 • spremljanje napredka pri izvajanju SLR ter pregled nad izvajanjem projektov v okviru SLR tudi po izplačilu sredstev;
 • vrednotenje izvajanja SLR;
 • sodelovanje s pristojnimi  organi, revizijskimi organi in drugimi nadzornimi organi obeh skladov;
 • redna objava vseh informacij, namenjenih večji informiranosti upravičencev in širše javnosti, predvsem javnih pozivov za izbor projektov, rezultatov izbora projektov, opisov projektov ter izvedenih projektov, na spletni strani LAS in v drugih medijih.