Lokalna akcijska skupina (LAS) je lokalno partnerstvo, ki deluje z namenom priprave in izvajanja strategij lokalnega razvoja, uresničevanja ciljev in potreb lokalnega okolja po pristopu »od spodaj navzgor«, kar aktivno vključi deležnike na nižjih ravneh, ki bolje poznajo samo tematiko.

LEADER/CLLD pristop

V programskem obdobju 2021–2027 se LEADER/CLLD izvaja kot del skupnega pristopa Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost v okviru skladov EKSRP in ESRR.

Kaj je LEADER?

Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, v podporo mreženju, dostopnosti, inovativnim značilnostim v lokalnem okolju in sodelovanju z drugimi teritorialnimi akterji.

Cilj intervencije LEADER iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike (SN SKP) je spodbujati zaposlovanje, rast, socialno vključenost in lokalni razvoj na podeželskih območjih in prispevati k ostalim specifičnim ciljem strateškega načrta.

Namen intervencije je doseganje navedenega cilja skozi izvajanje projektov in projektov sodelovanja med različnimi LAS, ki naslavljajo potrebe in izzive na podeželju.

Sedem načel LEADER

»Pristop od spodaj navzgor«:
lokalni akterji sodelujejo pri oblikovanju in izvedbi strategije lokalnega razvoja v skladu s svojimi potrebami, pričakovanji in načrti. Spodbuja se aktivno sodelovanje, ki mora biti pravično in pregledno.

Območni pristop:
izbrano območje mora imeti jasno opredeljene geografske meje in zadosti človeških, gospodarskih in finančnih virov za izvajanje strategije lokalnega razvoja.

Lokalno partnerstvo:
preko lokalne akcijske skupine ljudje postanejo aktivni partnerji, kiskupaj odločajo o razdelitvi in upravljanju finančnih sredstev.

Celostna in večsektorska strategija:
cilj je izkoristiti povezave med lokalnimi sektorji, da bi izkoristili potencialne multiplikacijske učinke. Ukrepi in projekti morajo biti povezani in usklajeni kot celota.

Mreženje:
spodbujanje povezovanja z namenom izmenjave znanja, izkušenj, inovacij, idej in informacij ter krepitve vezi med ljudmi, projekti in podeželskimi območji.

Inovativnost:
nanaša se na vnos novih elementov, pristopov in rešitev v razvoj območja LAS, lahko pa tudi na prenos dobrih praks, znanj in izkušenj od drugod.

Sodelovanje:
LAS se povezuje in sodeluje z drugimi območji, regijami in državami pri skupnih projektih, s katerimi razširi svoje lokalne dejavnosti, razreši nekatere razvojne dileme, poveča dodano vrednost lokalnim virom in krepi promocijo območja.

S pristopom »od spodaj navzgor« bodo aktivno vključeni deležniki na nižjih ravneh zaradi boljšega poznavanja lokalnih izzivov in potencialov, ki so ključnega pomena za zmanjšanje razvojnih razlik na lokalni ravni.

Kaj je CLLD?

V okviru Program evropske kohezijske politike bo pristop (EKP) CLLD sledil cilju politike »Evropa, ki je bliže državljanom« s spodbujanjem celostnega in vključujočega socialnega, gospodarskega in okoljskega lokalnega razvoja, kulture, naravne dediščine, trajnostnega turizma in varnosti na območjih, ki niso mestna območja.

V skladu s Programom EKP so vlaganja namenjena izgradnji vključujoče družbe in nadaljnjemu celostnemu družbeno-gospodarskemu razvoju v območjih LAS, s posebno pozornostjo na zmanjšanju razlik med socialno-ekonomsko prikrajšanimi osebami in območji. Tematska področja ukrepanja so odvisna od prepoznave potreb lokalnega partnerstva in utemeljena v SLR.

Dodana vrednost

Pristop omogoča uresničevanje široke palete izzivov v različnih okoljih, večjo fleksibilnost pri doseganju ciljev in odgovarja dejanskim potrebam lokalnih območij.

Glavna dodana vrednost pristopa LEADER/CLLD so izboljšan socialni kapital na lokalnem območju, izboljšano upravljanje ter izboljšani rezultati in učinki politike v primerjavi z izvajanjem brez metode LEADER ali CLLD.