ORGANI LAS

SKUPŠČINA LAS

Je najvišji organ upravljanja LAS in jo sestavljajo vsi člani LAS. Članstvo v LAS je odprto za vse, ki delujejo na območju LAS in imajo interes za vključitev v LAS.

UPRAVNI ODBOR

Upravni odbor je organ odločanja in upravljanja ter najvišji izvršilni organ LAS.

 

Sestavljajo ga:

3 predstavniki javnega sektorja:

  • Leopold Pogačar – predsednik LAS, župan občine Žirovnica
  • Alenka Langus, Občina Radovljica
  • Davorin Koren, Javni zavod Triglavski narodni park

 

3 predstavniki gospodarskega sektorja:

  • Mateja Reš, Kmetija Vrt okusov
  • Miran Dolar, Medium, d. o. o.
  • Stevo Ščavničar, EKOSEMENA, Inštitut za ekološke raziskave in trajnostni razvoj

 

3 predstavniki zasebnega sektorja:

  • Klemen Langus – podpredsednik, Društvo Gledališče Bohinjska Bistrica
  • Klavdija Gomboc, Turistično društvo Kranjska Gora
  • Janez Poklukar, Turistično društvo Gorje

PREDSEDNIK

Predsednik je zastopnik LAS in po svoji funkciji predsednik upravnega odbora. Za predsednika LAS Zgornja Gorenjska – BOJA je bil izvoljen Leopold Pogačar.

PODPREDSEDNIK

Podpredsednik opravlja naloge predsednika in ima vse njegove pristojnosti v primeru, če je predsednik odsoten, nedosegljiv, nezmožen za delo, če predsedniku predčasno preneha mandat ali če ga predsednik pooblasti za opravljanje svojih pristojnosti ali nalog.
Za podpredsednika LAS Zgornja Gorenjska – BOJA je bil izvoljen Klemen Langus.

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor je zadolžen za nadzor nad zakonitostjo, pravilnostjo in transparentnostjo poslovanja organov LAS in je sestavljen iz treh članov: enega predstavnika javnega sektorja, enega predstavnika gospodarskega sektorja in enega predstavnika zasebnega sektorja.

Javni sektor:
Petra Ambrožič, Območna obrtno-podjetniška zbornica Radovljica

Gospodarski sektor:
Nežka Bakoš, MS-NAVAL, d.o.o.

Zasebni sektor:
Vanja Piber, Turistično društvo Bled

OCENJEVALNA KOMISIJA

Ocenjevalna komisija pregleduje popolnost in ustreznost prijav na javne pozive LAS, jih ocenjuje ter preverja zmogljivosti predlagateljev projekta za njihovo izvedbo in o tem za upravni odbor pripravi poročilo.

Ocenjevalna komisija ima tri člane in enega nadomestnega člana, ki jih na podlagi javnega poziva imenuje upravni odbor izmed neodvisnih strokovnjakov s področja razvoja podeželja, regionalnega razvoja, strateškega in projektnega načrtovanja in podobno. Član ocenjevalne komisije ne more biti član LAS. Člane ocenjevalne komisije pri LAS Zgornja Gorenjska – BOJA bomo objavili po opravljenem Javnem pozivu za izbor članov ocenjevalne komisije.

VODILNI PARTNER

Vodilni partner je član LAS, ki zastopa LAS v upravnih in finančnih zadevah, upravlja s transakcijskim računom LAS in opravlja vse ostale naloge, ki izhajajo iz Pogodbe o nalogah vodilnega partnerja pri Lokalnem partnerstvu LAS Zgornja Gorenjska – BOJA. 

Za vodilnega partnerja LAS Zgornja Gorenjska – BOJA je bila izbrana Razvojna agencija Zgornje Gorenjske.

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske

Spodnji Plavž 24e
4270 JESENICE