Priprava Strategije lokalnega razvoja (SLR)

Strategija lokalnega razvoja LAS Zgornja Gorenjska – BOJA je temeljni dokument lokalnega razvoja občin Zgornje Gorenjske, ki temelji na načelih LEADER/CLLD. Oblikovan je bil na osnovi analize območja, informacij, prejetih preko spletnega vprašalnika, tematskih in strokovnih delavnic (LINK na novico o delavnicah) ter drugih usklajevanjih z različnimi deležniki lokalne skupnosti.

Z izpolnitvijo spletne ankete so prebivalci Zgornje Gorenjske lahko izrazili svoje videnje o razvoju Zgornje Gorenjske, kar je bila osnova za določanje želenih rezultatov in razvojnih prioritet.

Z namenom oblikovanja strategije je LAS organiziral tematske in sektorske delavnice, na katere so bili vabljeni vsi, ki podeželje Zgornje Gorenjske želijo narediti podjetnejše in prijaznejše prebivalcem, okolju in vsem, ki območje obiščejo. 

S ciljem vključevanja širše javnosti so bile aktivnosti LAS in celoten potek priprave strategije objavljeni v člankih v tiskanih medijih (lokalni časopisi, Gorenjski glas) in na digitalnih portalih, ki dosegajo lokalno skupnost.

Opis strategije

Pri oblikovanju strategije se je sledilo specifičnima ciljema po posameznem skladu:

Za sklad ESRR, specifični cilj 9.2: »Spodbujanje celostnega in vključujočega socialnega, gospodarskega in okoljskega lokalnega razvoja, kulture, naravne dediščine, trajnostnega turizma in varnosti na območjih, ki niso mestna območja.«

Za sklad EKSRP, specifični cilj SC8: »Spodbujanje zaposlovanja, rasti, enakosti spolov, vključno s participacijo žensk v kmetovanju, socialne vključenosti in lokalnega razvoja na podeželju, vključno s krožnim biogospodarstvom in trajnostnim gozdarstvom.«

Na podlagi analize stanja so bile opredeljene prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti, iz česar izhaja enajst potreb, ki so izpostavljene za območje LAS:

  • ohraniti naravno dediščino in biotsko pestrost v območju LAS,
  • raziskovanje in ohranjanje kulturne dediščine ter njeno vključevanje za krepitev lokalne identitete in trajnostnega turizma,
  • boljše upravljanje turističnih tokov in desezonalizacija turistične ponudbe s trajnostno nadgradnjo obstoječe ponudbe,
  • nadgradnja podpornega okolja za razvoj trajnostnih oblik podjetništva na osnovi lokalnih potencialov in potencialov žensk na podeželju,
  • razvoj biogospodarstva in zelenih delovnih mest na podlagi lokalnih naravnih virov, 
  • povečevanje prehranske samooskrbe, povezovanje in podpora kmetom s ciljem
  • povečevanja dodane vrednosti in vzpostavljanje procesa do prodaje končnemu kupcu,
  • spodbujanje mladih k življenju na podeželju in gradnja lokalne identitete,
  • boljša vključitev ranljivih skupin (starejši, mladi, invalidi), 
  • povečanje dostopnosti osnovnih storitev na podeželju, 
  • večja uporaba digitalnih in pametnih rešitev ter trajnostnih oblik mobilnosti,
  • prilagajanje in krepitev odpornosti na podnebne spremembe.

Ukrepi so oblikovani na osnovi prepoznanih potreb in potencialov območja in se osredotočajo na področja, ki so ključna za gospodarski in družbeni napredek ter izboljševanje kvalitete življenja lokalnih prebivalcev. Zadovoljujejo več potreb naenkrat in tako spodbujajo lokalne akterje k iskanju novih in inovativnih rešitev za izzive, ki temeljijo na izkoriščanju potencialov, ki jih območje nudi.

V strategiji so določeni 4 ukrepi, s katerimi se bo prizadevalo za uresničitev definiranih ciljev:

Ukrep A:

Podjetno podeželje Zgornje Gorenjske

Utemeljitev:
Nizek nivo samooskrbe, podjetniške kulture in pomanjkanje inovativnih pristopov ter določenih znanj na območju.

Namen ukrepa:
Razvoj spodbudnega podjetniškega okolja in dopolnilnih dejavnosti, povečanje samooskrbe in oblikovanje krajših dobavnih verig ter razvoj trajnostnih turističnih produktov.

Potreba 3:
Boljše upravljanje turističnih tokov in desezonalizacija in trajnostno nadgradnja turistične ponudbe.
Potreba 4:
Nadgradnja podpornega okolja za razvoj trajnostnih oblik podjetništva na osnovi lokalnih potencialov in potencialov žensk na podeželju
Potreba 5:
Razvoj biogospodarstva in zelenih delovnih mest na podlagi lokalnih naravnih virov
Potreba 6:
Povečevanje prehranske samooskrbe, povezovanje in podpora kmetom s ciljem povečevanja dodane vrednosti in vzpostavljanje kratkih prodajnih verig

Ukrep B:

Živa in pristna Zgornja Gorenjska

Utemeljitev:
Ranljive ciljne skupine na območju so starejši, mladi do 35 let, ženske in osebe z omejitvami.
Zaznana je pasivnost lokalnega prebivalstva in nepripravljenosti k prostovoljstvu.

Namen ukrepa:
Aktivirati lokalno prebivalstvo k projektom, ki bodo izboljšali življenje ranljivim skupinam in jih bolj vključili v lokalno skupnost.
Raziskovanje, prenos in aktiviranje kulturne dediščine.

Potreba 2:
Raziskovanje in ohranjanje kulturne dediščine ter njeno vključevanje za krepitev lokalne identitete in trajnostnega turizma
Potreba 7:
Spodbujanje mladih k življenju na podeželju in gradnja lokalne identitete
Potreba 8:
Boljša vključitev ranljivih skupin

Ukrep C:

Pametna Zgornja Gorenjska

Utemeljitev:
V bolj odmaknjenih naseljih se ukinjajo javne storitve.
Premalo uporabljamo že obstoječe digitalne rešitve, predvsem med starejšimi je opazna nizka digitalna pismenost.

Namen ukrepa:
Podeželskemu prebivalstvu območja omogočiti dostop do osnovnih storitev, uvajanje inovativnih pametnih rešitev za lokalne izzive ter trajnostnih oblik mobilnosti.

Potreba 9:
Povečanje dostopnosti osnovnih storitev na podeželju
Potreba 10:
Večja uporaba digitalnih in pametnih rešitev ter trajnostnih oblik mobilnosti

Ukrep D:

Odporna in neokrnjena Zgornja Gorenjska

Utemeljitev:
Za zmanjšanje vpliva podnebnih sprememb je potrebna skrb za okolje, še posebej na zavarovanih območjih in območjih Nature 2000.

Namen ukrepa:
Okrepiti osveščanje in oblikovati projekte s ciljem ohranjanja in varovanje narave, učinkovite rabe energije in ravnanja z odpadki.

Potreba 1:
Ohraniti naravno dediščino in biotsko pestrost na območju LAS
Potreba 11:
Prilagajanje in krepitev odpornosti na podnebne spremembe

Upravičeno območje za črpanje sredstev iz skladov ESRR in EKSRP je celotno območje LAS, z izvzetim območjem mestnega naselja Jesenice. 

Ukrepi spodbujajo inovativnost, sodelovanje vseh sektorjev in vključevanje partnerjev iz različnih strok, z različnimi kompetencami in znanji. Pričakuje se precejšnje multiplikativne učinke, ki bodo dodali vrednost lokalnim proizvodom in storitvam ter bogatili socialni kapital skupnosti.